گروه بهزاد دیزل

جهت اجرای بدون نقص یک پروژه احداث نیروگاه تولید توامان برق و حرارت (و سرما) نیاز است تخصص های بسیاری گرد هم آیند که می توان آنها را در سه دسته اصلیِ 1. موتور و ژنراتور: جهت تولید برق و حرارت 2. برق قدرت: جهت انتقال برق تولیدی به شبکه توزیع و 3. تاسیسات: جهت بازیابی حرارت و انتقال آن بصورت گرما یا سرما به تاسیسات ساختمانی قرار داد. با توجه به اهمیت جلوگیری از هدر رفت انرژی با رویکرد افزایش راندمان نیروگاه­های تولید برق و حرارت ( وسرما)، و با هدف توسعه قوای محرکه و پشتیبانی فنی پروژه های تولید برق، سه شرکت دانش محور بهزاد دیزل، نتانیر و ویونا در قالب گروه بهزاد دیزل فعالیت خود را آغاز نمودند تا بدون هیچ خللی بتوانند ساخت نیروگاه های کوچک و بزرگ مقیاس را به مرحله ی اجرا درآورند.(دریافت کاتالوگ)