محصولات

 سنسور سطح سنج مایعات                                                                                                                                        کاتالوگ

 سیستم پایش وضعیت آنلاین، کنترل عملکرد و ارتباط بین موتور و لکوموتیو(ECAMS)             کاتالوگ      دستورالعمل

 سیستم آنالیز ارتعاشات  موتورهای دیزل سنگین                                                                                         کاتالوگ

  کارت آنالوگ 8 کاناله برداشت داده                                                                                                                      کاتالوگ

 کارت دیجیتال 10 کاناله برداشت داده                                                                                                               کاتالوگ

 موتور تک سیلندر پیشرفته تحقیقاتی (آزمایشگاهی) با توان متغیر                                                    کاتالوگ